โครงการปั่นสู้โรคเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจครั้งที่ 2

รายละเอียด

โครงการปั่นสู้โรคเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยและชมรมจักรยานจังหวัดพิษณุโลก

สู่หมู่บ้านโป่งกะเฌอ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย วันที่ 10 พฤษภาคม 2557

Share
   
© กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย