service profiles

รายละเอียด

หน่วยงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

วิสัยทัศน์  " ให้บริการด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิ อย่างมีมาตรฐานและดำเนินงานเพื่อชุมชน"

พันธกิจ

1.        ดำเนินงานพันธกิจของโรงพยาบาล

2.        ให้บริการทั้ง 4 มิติ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรค ฟื้นฟูสภาพเบื้องต้น และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในประชากรทุกกลุ่มอายุ 

3.        บูรณาการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัว

4.       เสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ค่านิยม    ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการพัฒนา

บริบท (Context

เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ให้บริการสุขภาพชุมชนทั้ง 4 มิติ แบบองค์รวมผสมผสาน การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันโรค การคัดกรอง ส่งต่อ ดูแลต่อเนื่อง ในประชากรทุกกลุ่มอายุ ในพื้นที่ตำบลนครไทย จำนวน 13 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด10,926  คน   ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   และมีการประสานงานในการทำงานด้านสุขภาพกับ เทศบาลตำบลนครไทย  โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา  1 แห่ง  และอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 240 คน

เจตจำนง/ความมุ่งหมาย (Purpose) 

            ให้บริการประชาชนในตำบลนครไทย ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรค ฟื้นฟูสภาพเบื้องต้นและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในประชากรทุกกลุ่มอายุ  โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนมีสถานะสุขภาพที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพ ข้อจำกัด (scope of service)

1)       ให้บริการด้านสาธารณสุขในชุมชน ในประชาชนตำบลนครไทย ประเมินสภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ และงานระบาดวิทยาและงานควบคุมป้องกันโรค เพื่อวางแผนและดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรค รวมถึงสนับสนุนให้ภาคประชาชนและองค์กรต่างๆในชุมชน มีส่วนร่วมในการประเมินปัญหา วางแผน และดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในชุมชน

2)       ให้บริการในศูนย์สุขภาพชุมชน ให้การบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่

-          การรักษาพยาบาลผู้ป่วยระดับปฐมภูมิ ในประชาชนตำบลนครไทย วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-12.00 น

-          การบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเป้าหมายต่างๆในวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น ได้แก่

o   การบริการฝากครรภ์ ของอำเภอนครไทยทุกวันจันทร์และของตำบลนครไทยในวันศุกร์

o   การบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี ของตำบลนครไทย ทุกวันอังคาร

o   คลินิกวางแผนครอบครัว ของตำบลนครไทย ทุกวันพฤหัสบดี

o   การบริการผู้ป่วยวัณโรค ของอำเภอนครไทย ทุกวันศุกร์

o   การให้บริการกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ของอำเภอนครไทย ทุกวันจันทร์และพุธที่ 2 ของเดือน

3)       ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องในชุมชน  ในประชาชนตำบลนครไทย   บริการเยี่ยมบ้านให้การดูแลสุขภาพระดับบุคคลและครอบครัวและร่วมเยี่ยมบ้านกับทีมสหวิชาชีพ ในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ด้านร่างกาย จิตใจ และเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลกับเครือข่ายการบริการและชุมชน

4)       ให้บริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ทั้งในรพ.และในตำบลนครไทย ดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมกำกับ แนะนำและส่งเสริมการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โดยประสานกับองค์กรในชุมชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาพดี

ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ (key Quality issues)

1)      ด้านผู้รับบริการ

-         ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้รับการบริการและการดูแลสุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างครอบคลุม และมีสถานะสุขภาพที่ดี

-         ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว  ปลอดภัย พึงพอใจ

-         ชุมชนมีส่วนร่วม สามารถพึ่งตนเองได้

-         ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

2)      ด้านผู้ให้บริการ

-         เจ้าหน้าที่ความรู้ทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  รักษาพยาบาล  ฟื้นฟูสภาพ  มีแนวคิดการให้บริการแบบองค์รวมและมีความสุขในการทำงาน

ความท้าทาย ความเสี่ยงสำคัญ

1)      ความท้าทาย

งานควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

-          การคัดกรองสุขภาพประชาชนในเขตรับผิดชอบและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรองสุขภาพ

-          ลดอัตราป่วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในพื้นที่ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  Stroke   ไข้เลือดออก

-          เพิ่มอัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค

-          เพิ่มความครอบคลุมผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับยาต้านไวรัส

-          ลดการติดเชื้อ HIVรายใหม่

กลุ่มเด็กแรกเกิด-5 ปี

-          เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการ EQ, IQ สมวัย

กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

-          การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียน เพื่อลดปัญหา Teen age pregnancy ,ยาเสพติด,ติดเกมส์

กลุ่มวัยเจริญพันธ์

งานอนามัยแม่และเด็ก

-          ลดอัตราทารกตายปริกำเนิด

-          ลดอัตราทารกแรกเกิด น้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม

-          ลด Teen age pregnancy

กลุ่มผู้สูงอายุ

-          การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาส

-          ผู้พิการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและการส่งต่ออย่างเหมาะสม

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

-          ค่า BOD ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

Share
   
© กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย