ติดต่อศูนย์สุขภาพชุมชน

การติดต่อ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.pcu.nktcph.go.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลนครไทย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เลขที่ 111 หมู่ 7 ต.นครไทย  อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก
รหัสไปษณีย์ 65120

โทร 055 389060 ต่อ 502 

   
© กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย